Vår pedagogik

Barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära, deras delaktighet och trygghet skapar glädje!

På alla norlandias förskolor arbetar vi med våra grundvärderingar, CARE, kompetens, ambitiös, respektfull och energi.

Kompetens - För barnen på vår förskola betyder det att nyfikenhet uppmuntras och utmanas av pedagogerna. Barnen får själva prova olika vägar mot nya kunskaper där vi finns med som medforskare för att skapa trygghet, delaktighet och gemenskap.

Ambitiös - För barnen på vår förskola betyder det att de blir uppmuntrade och sedda i sin process. Vi bekräftar barnens väg och stöttar dem för att de ska känna tillit till sin egen förmåga.

Respektfull - För barnen på vår förskola betyder det att de lär sig visa hänsyn och vara en god kamrat. Vi vill att alla barn ska känna gemenskap och delaktighet. Att kunna förmedla känslor med hjälp av kroppsspråket ger barnen trygghet.

Energi - För barnen på vår förskola betyder det att det finns en positiv anda i vår verksamhet som resulterar i glädje och trygghet.

En vecka på vår förskola kan se väldigt olika ut. Vår verksamhet ska präglas av vad barnen visar intresse för och har behov av. Vi vill ta vara på barns nyfikenhet och att alla barn och vuxna ska vara delaktiga. Vi har ett övergripande gemensamt tema på förskolan som nu är "Barn i världen". Utifrån gruppen och barnens intressen gör vi olika aktiviteter utifrån temat. 

Återkommande är vår utevistelse, både på vår gård och i våra närområden som har många olika lekplatser. Vi vill ge barnen positiva upplevelser i våra närområden för att visa hur vi värnar om vår miljö. Vi följer också årstidernas växlingar genom att tex titta på hur  ett specicfikt träd förändras utifrån årstid.

Vi samarbetar mellan våra avdelningar. För att vi ska få ut mesta möjliga av vår verksamhet har varje avdelning planering en gång i veckan, då hjälps vi åt att ta hand om "varandras" barn. Vi har även gemensamma aktiviteter som firandet av våra traditioner, tex Förskolans dag och Lucia.

Vi ser varje dag på vår förskola som en ny utmaning!